Ochrona danych osobowych K Investments Sp. z o.o. Sp. k.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, iż w ramach umów zawieranych przez Spółkę K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Zielonej Górze, przetwarzamy:
a) dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy, w tym Podwykonawców,
b) dane osobowe pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów.

Administratorem danych jest K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Zielonej Górze, 65-001 Zielona Góra, ul. Kupiecka 93/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000435050, nr NIP: 9731010199, nr REGON: 081074981.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączących nas umów, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi; powyższe obejmuje również przypadki przetwarzania danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w związku z motywem (47) rozporządzenia RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Klienta/Kontrahenta rozumiany jako świadczenie usług w ramach umowy zawartej z Klientem/Kontrahentem.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

  • kancelaria prawna obsługująca spółkę,
  • doradcy podatkowi,
  • firma zajmująca się obsługą księgową i kadrową spółki,
  • dostawcy rozwiązań informatycznych,
  • podwykonawcy, w tym podwykonawcy naszych Klientów i Kontrahentów.

Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji żądania lub wykonania umowy oraz po ich zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem tel.: +48 61 639 40 56, adresem e-mail: rodo@kinvestments.pl.

Polityka prywatności

K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki.
Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.
Jeżeli na stronie K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

Dane osobowe
Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów strony internetowej K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

Zbieranie danych osobowych
K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze będzie traktował Państwa dane osobowe w sposób zgodny z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone.
Zbierając dane osobowe, K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.
K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.

Wykorzystanie danych osobowych
K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane. K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.
K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Okres przechowywania
K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu
Możecie Państwo zwrócić się do K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze (tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze. W celu ułatwienia Państwu skorzystania z przysługujących uprawnień przygotowaliśmy i udostępniliśmy Państwu formularze, które umieściliśmy na stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych K Investments Sp. z o.o. Sp. k., a także stworzyliśmy adres e-mail – rodo@kinvestments.pl dedykowany kwestiom związanym z administrowaniem Państwa danymi osobowymi przez K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze. Adres e-mail rodo@kinvestments.pl, jest adresem na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych.
Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Osoby nieletnie
Strona internetowa K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze nie jest przeznaczona dla osób nieletnich – poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Bezpieczeństwo danych
K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Międzynarodowy transfer danych osobowych
K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze jest podmiotem, który nie przekazuje danych osobowych do innych państw.

Usługi interaktywne
Strona internetowa K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spółka komandytowa w Zielonej Górze zawiera funkcje interaktywne tj. formularze kontaktowe. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail, a także udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Pliki cookies
Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zielonej Górze gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Pobierz wzory zgód24.80 KB

Pobierz formularze dostępu do danych27.46 KB