Ochrona danych osobowych w K Investments Sp. z o.o.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, iż w ramach umów zawieranych przez Spółkę K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, przetwarzamy:

a) dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy, w tym Podwykonawców,

b) dane osobowe pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów.

Administratorem danych jest K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, 65-001 Zielona Góra, ul. Kupiecka 93/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 393562, nr NIP: 9731003816, nr REGON: 080704635.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączących nas umów, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi; powyższe obejmuje również przypadki przetwarzania danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w związku z motywem (47) rozporządzenia RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Klienta/Kontrahenta rozumiany jako świadczenie usług w ramach umowy zawartej z Klientem/Kontrahentem.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

– kancelaria prawna obsługująca spółkę,

– doradcy podatkowi,

– firma zajmująca się obsługą księgową i kadrową spółki,

– dostawcy rozwiązań informatycznych,

– podwykonawcy, w tym podwykonawcy naszych Klientów i Kontrahentów.

Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji żądania lub wykonania umowy oraz po ich zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem tel.: ……, adresem e-mail: ……….